Logo
Titelbild Titelbild Titelbild

སུད་སི་ཛུས་རིག༢༠༡༦།༡༠།༡༤རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན།༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་ཆོས་དང་བརྟན་བཞུགས་སུ། བོད་རིགས་ན་གཞོན་ཚོས་མཉམ་ཞུགས་ཆེད་མཚན་བཀོད་ཆ་རྐྱེན་ཁག་གཤམ་གསལ།

Seite drucken

གལ་ཆེ་ཐུགས་སྣང་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཁག

རེའུ་མིག་བཞིན་ཆད་ནོར་མེད་པ་འདིར་མཚན་བཀོད་གནང་རོགས།

Fully booked, no tickets available anymore.